PO SLOVENSKÝ JEDINEČNÉ PLUS PDF

Jedinečné plus

Reinhard Bonnke

A co mám dělat teď?

Pokud jste se v nedávné době stali křesťany, pak byla tato krátká kniha napsaná přímo pro vás. Jejím záměrem jsou dvě věci: povzbudit vás k chození do církve a ukázat vám, že si můžete být naprosto jistí tím, že vás Bůh přijal.

Asi nejlepším krokem člověka, který se právě stal křesťanem, je najít si církev, ve které se bude cítit jako doma.

Proč ale chodit do církve?

Pro lepší porozumění uvedu několik ilustrací: svíčka patří do svícnu, žárovka do objímky a strom neporoste nikde jinde než v půdě. Svíčka bez svícnu spadne, nezapojená žárovka nebude svítit a stromy bez půdy rychle zahynou.

Pro křesťany je církev svícnem, zdrojem síly a místem k zapuštění kořenů – díky ní můžeme stát, svítit a růst.

Kromě Bible a osobní modlitby je církev jedním ze zdrojů bohatství, které Bůh připravil pro náš křesťanský život.

“Společná” víra

Být křesťanem znamená následovat Ježíše a žít jako on. Jak to tedy bylo s Ježíšem? Chodil do církve?

V době, ve které žil Ježíš, ještě církve neexistovaly. Vidíme však, že pravidelně navštěvoval místo uctívání.

Totéž dělali první Ježíšovi následovníci. Uctívat Boha společně s dalšími věřícími je základní součástí křesťanského

života. Bible nás nikde nevybízí k sólové víře. Říct: “Chtěl bych být křesťanem, ale nechci být součástí církve”

je totéž jako kdyby někdo tvrdil: “Chci se oženit, ale přitom zůstat svobodný”! Stát se křesťanem jen sám pro sebe jednoduše není možné.

Novým narozením jste se stali součástí Boží rodiny a patříte teď k “rodině víry”(Galatským 6:10).

Tento biblický verš je pro nás dobrou zprávou – nevstoupili jsme do nějaké instituce, ale stali jsme se součástí určité skupiny lidí. Jako se Ježíš obklopil dvanácti učedníky, tak i my potřebujeme trávit čas s ostatními Ježíšovými následovníky.

Existence církve poukazuje na to, že křesťanská víra je vírou “společnou”. Když jste se stali křesťany, nevstoupili

jste jen do vztahu s Bohem, ale i do vztahu s dalšími lidmi. Stali jste se součástí Božího lidu, který žije na zemi.

Církev a vy

Právě proto že církev je Božím lidem, se v ní můžeme spolu s ostatními setkávat s Bohem. Jeden křesťanský vedoucí to vyjádřil zcela jednoduše: “Církev je místo, kde je Duch svatý”. Když jsme pohromadě s Božím lidem, setkáváme se společně s láskou, mocí a majestátem našeho Boha. Být součástí církve znamená, že…

• můžete poznat další křesťany a spřátelit se s lidmi, kteří vás povzbudí ve vaší nové víře.

• uslyšíte vyučování z Bible, které vám pomůže vaší víře lépe porozumět a růst v ní.

• budete moci se s Ježíšem setkávat společně s ostatními – jak to řekl On sám: “kde se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich”(Matouš 18:20).

Církev je místem, v němž se můžete cítit jako doma a kde můžete zapustit své kořeny “jako strom zasazený u tekoucí vody” (Žalm 1:3).

Najděte si církev

Zároveň s touto knihou jste dostali i kontakt na církev v blízkosti vašeho bydliště. Samozřejmě že se nemusíte cítit zavázáni k tomu navštěvovat právě tuto konkrétní církev. Mohla by však být dobrým místem pro začátek vašeho hledání. Můžete navštívit jedno z jejích shromáždění (pokud jste nedostali program bohoslužeb a setkání naleznete

ho na webových stránkách církve). Můžete si také telefonicky domluvit s pastorem nebo s jiným služebníkem

církve rozhovor o vaší nové víře. Nebojte se vyprávět mu o tom, že jste se nedávno stali křesťany – bude pro něj potěšením vás vyslechnout! Snažte se najít si takovou církev, se kterou se budete moci ztotožnit. Existuje celá řada různých typů církví. Zřejmě ve svém regionu najdete jejich širokou škálu: církve tradiční i moderní, tiché i hlučné, malé i velké. Nebojte se vyhradit si určitý čas na hledání té církve, která vám bude vyhovovat. Navštivte několik jejích shromáždění ještě před tím, než učiníte konečné rozhodnutí zapustit v ní kořeny.

Hledejte církev, ve které uvidíte:

• dobré biblické vyučování

• uctívání a chvalozpěvy, při kterých se budete moci setkat s Bohem

• přátelské lidi, kteří vás budou povzbuzovat v křesťanském růstu

Církev je tu i pro ostatní

Potřebujete druhé lidi a oni zase potřebují vás. Církev tu není jen pro lidi, kteří jsou již jejími členy, ale je tu také ke službě svému okolnímu světu. To, co jste vy již nalezli, potřebují i ostatní. Církve po celém světě pracují na tom, aby nesly dobrou zprávu o Ježíši potřebným lidem. Každý ochotný pracovník je vítaný. Vaše církev vám pomůže zasáhnout ostatní a pomáhat jim. Nechte se naplnit Duchem a připojte se k největšímu Božímu pohybu historie, kdy bude nový život v Ježíši přinesen každému obyvateli naší planety.

Co se se mnou stalo?

Televizní zpravodajství občas přinesou záběry lidí, kterým je právě sdělovaná zpráva o tom, že vyhráli vysokou peněžní výhru v nějaké soutěži. Nejprve tomu nemohou uvěřit. Myslí si, že to musí být chyba, nebo že si z nich někdo dělá legraci. Po několika vteřinách však přijdou do momentu, kdy jsou schopni tuto zprávu akceptovat.

Přesto i potom, kdy již poskakují nadšením, stále ještě nedokážou porozumět tomu, co to vlastně přesně znamená.

Pořád ještě plně nechápou, co se stalo. Totéž bývá pravdou i u někoho, kdo se právě obrátil k Bohu a začal následovat Ježíše. Víte, že jste udělali důležitý krok, ale je stále ještě celá řada otázek, které byste rádi někomu položili. Co to vlastně pro mě znamená? Co se to se mnou stalo? Jak to změní můj život? Bible mnoha různými způsoby popisuje, co se nám přihodí, když své životy obrátíme směrem k Bohu. Zde je jen několik příkladů.

Svým obrácením jste…

• byli Bohem prohlášeni za ´nevinné´. Na kříži Ježíš zaplatil pokutu za všechny věci, které jsme ve svých životech udělali špatně. Osvobodil nás a Bůh nám dokonale odpustil. “A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.” (Římanům 8:1)

• byli zachráněni z temnoty. Ať už jste se nacházeli v jakémkoliv druhu temnoty – strachu, zoufalství, viny, závislosti, zármutku, hořkosti – Ježíš vás z něj zachránil a vyvádí vás z něj do světla. Bůh vás “povolal ze tmy do svého podivuhodného světla” (1. Petrův 2:9).

• přijali nový život a narodili se znovu. To, co se ve vašich životech stalo, je natolik důležité, že to Bible popisuje jako “nové narození” (Jan 3:3). Váš život byl navěky změněn, protože nyní ve vás žije Bůh skrze svého svatého Ducha. “Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!” (2. Korintským 5:17)

• získali postavení Božího dítěte. Jako syn nebo dcera Boží s ním můžete začít osobně mluvit jako se svým Otcem. “Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno.” (Jan 1:12)

• nalezli pokoj s Bohem. Když se člověk stane křesťanem, vstoupí tím do vztahu s Bohem. Byli jste s ním smíření. Mít pokoj s Bohem dá vašemu životu novou hodnotu. Ježíš řekl: “Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojně.” (Jan 10:10)

• vstoupili do rodiny Božího lidu. Kromě vztahu s Bohem jste se také stali součástí Božího lidu. Ostatní křesťany potřebujete – a oni zase potřebují vás. “Kdysi jste nebyli lidem, ale nyní jste lid Boží” (1. Petrův 2:10).

Jak uvidíme později, Bible je pro každého křesťana základním zdrojem k rozvíjení jeho vztahu s Bohem. Pokud máte Bibli, věnujte nyní prosím pár minut tomu, že si z ní přečtete Ježíšův příběh o marnotratném synu z Lukáše 15:11-32. Ježíš tento příběh vyprávěl proto, aby vykreslil živý obraz toho, jak moc Bůh vítá ty, kteří se k němu obrací. Jedním z důležitých prvních kroků křesťana je začít objevovat přesný dopad obrácení na svůj život. Samozřejmě že je to teprve začátek cesty. Bůh je veliký a nevyčerpatelný a my se o něm budeme učit neustále. Až do samého konce svých životů budeme objevovat nové věci. Ve skutečnosti někdo pronesl výrok, že čím více toho o Bohu víme, tím více si uvědomujeme, jak moc se toho o něm ještě musíme naučit!

Jak jsem ospravedlněn před Bohem?

Bible používá celou řadu ilustrací k tomu, aby popsala, v jakém stavu před Bohem jsme se nacházeli před tím, než Bůh podnikl akci na naší záchranu. Říká, že jsme byli od Boha daleko (Efezským 2:13). Zhřešili jsme a chyběla nám Boží sláva (Římanům 3:23). Byli jsme mrtví ve svých hříších (Efezským 2:1). Daleko od Boha…odříznuti od Boha…vinní v důsledku našich hříchů – naše situace byla zoufalá. Jak jen tedy bylo možné, aby nás Bůh mohl zachránit?

Přivedeni k spravedlnosti

Nový zákon používá při vysvětlování toho, co pro nás Ježíš vykonal, jazyk soudní síně. Pavel píše: “Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši” (Římanům 3:24). Co to znamená? Jedním ze způsobů, jak si to představit, je následující ilustrace. Představte si soudní síň plnou seriózně vypadajících

úředníků. Je tu žalobce, soudce a na lavici sedí dva obžalovaní – muž a žena. Porota přichází do sálu s verdiktem viny. Obžalovaní jsou odsouzení. Musí přijmout svůj trest a zaplatit cenu. Pokud by vznesli dotaz, zda by snad nemohli být propuštění, soud by to považoval za špatný vtip. Nyní si představte jinou scénu. Obžalovaní stanou

před nejvyšším soudcem. Proti nim stojí ,žalobce’, Satan, který požaduje verdikt viny. Na jejich straně stojí obhájce, Ježíš. Jak napsal Jan: “Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.” (1. Janův 2:1)

Chybějící důkaz

Problémem je, že obžalovaní dobře vědí, že vinní jsou. A soudce celé země musí jednat spravedlivě. Zdá se, že nezbývá než vynést rozsudek. Potom však Ježíš vystoupí a vyzve žalobce: “Kde je váš důkaz?” To rozbouří atmosféru! Žalobce se zarazí. Začne se zmateně prohrabávat svými spisy. Nemůže ale najít žádný důkaz: nenachází předměty doličné, výpovědi svědků, nevidí žádné protokoly ani zápisy. Ani stopa po důkazech. V celém vesmíru neexistuje sebemenší náznak důkazu o vině tohoto muže a ženy. Co se stalo? Stalo se následující: důkazy o našem hříchu byly zničeny! Ježíš Kristus je všechny shromáždil a odnesl je do ohně Božího soudu, který se rozhořel na místě jeho ukřižování. Během oněch hrůzostrašných hodin Ježíšovy smrti byly záznamy zcela spáleny a nezůstala

po nich sebemenší stopa. Pavel to popisuje takto: “I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži” (Koloským 2:13-14).

Zproštěni viny

Obhájce Ježíš nyní před celým soudem završuje svou obhajobu neuvěřitelným prohlášením: “Proti těmto dvěma lidem neexistují důkazy.” Žalobce se vztekle stáhne a soudce prohlašuje obžalované za nevinné. Jsou osvobození, ospravedlnění Boží milostí. S pomocí této ilustrace již začínáme rozumět tomu, co pro nás Ježíš udělal. Učinil nás spravedlivé před Bohem. Prohlašuje nás za nevinné. Jak uvádí Pavel: “A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši” (Římanům 8:1). Byly nám odpuštěny hříchy a Bůh se rozhodl, že už na ně nevzpomene. To

vše díky tomu, čeho Ježíš docílil na kříži. Díky tomuto faktu se křesťané již nikdy nemusí bát konečného Božího soudu. Ježíš nám totiž zaslíbil následující: “Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něj věří, není souzen” (Jan 3:17-18). Ježíš nás přišel osvobodit od strachu ze soudu, hříchu a smrti. Novozákonní slovo ´soud´ je překladem řeckého slova ´krisis´, od něhož je odvozeno slovo ,krize’. Vidíme

tedy, že každý, kdo se znovu narodil, nikdy nezažije onu pověstnou hodinu ´krize´, kdy budou lidé stát před soudem a čekat na rozsudek ohledně toho, jestli jsou zachránění nebo zatracení. Co se nás týče, tato záležitost je již vyřešena.

Jak si mohu být jistý?

Pokud jste si právě přečetli poslední dvě kapitoly této knihy, tak si možná říkáte: jak mohu vědět, že je to všechno pravda? Jak si mám být jistý, že tohle všechno se skutečně přihodilo i mně? Zdá se to být až příliš dobré na to, aby to mohla být pravda! Jestliže se takto cítíte, pak nepochybně nejste sami. Mezi nejčastější otázky nově znovuzrozených křesťanů patří tyto:

Jak mohu vědět, že mě Bůh miluje? Mohu mít jistotu, že mi bylo odpuštěno? Jak mohu vědět, že mám věčný život?

V následujících pasážích se na tyto zásadní otázky zaměříme.

Získejte jistotu

Dobrou zprávou je, že Bůh si přeje, abyste ohledně své nové víry získali jistotu. Nemusíte si lámat hlavu otázkou,

jestli vás Bůh skutečně miluje či nikoliv – můžete si tím být zcela jistí. V jednom z nejúžasnějších příběhů Bible přináší Pavel dobrou zprávu o Ježíši do řeckého města Filipis. Se svými společníky je však zbičován a uvržen na noc do vězení. Uprostřed noci nastává zemětřesení a vystrašený vězeňský dozorce hlasitě volá: “Co mám dělat, abych byl zachráněn?” Pavlova odpověď je plná jistoty: “Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům” (Skutky 16:30-31). Prvotní křesťané si byli svou vírou jistí a nepochybovali. Ukazují nám to i další tři příklady, najdeme jich však v Bibli mnohem více. Nový zákon se o tom, co pro nás Bůh vykonal, vyjadřuje se skálopevným přesvědčením.

• Jan, jeden z Ježíšových dvanácti učedníků, píše v jednom ze svých listů toto: “Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste (i nadále) věřili ve jméno Božího Syna” (1. Janův 5:13)

• Pavel napsal jedněm z prvních křesťanů: “My jsme ovšem…přijali Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám bylo od Boha [zdarma] darováno” (1. Korintským 2:12)

• Pavel se také modlil následující úžasnou modlitbu: “…aby vám Bůh…dal…osvícené oči vaší mysli, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých a jak nesmírná je velikost jeho moci k nám věřícím podle působení moci jeho síly” (Efezským 1:18-19)

Jak můžeme toto přesvědčení získat i my sami? Jak dosáhnout “plné jistoty porozumění”, o které Pavel mluví v listu Koloským 2:2? Bůh nám dal dva ,svědky’, kteří dotvrzují jeho lásku a přijetí. Jsou jimi Boží Slovo (Bible) a Boží Duch.

Svědek č. 1: Bible

Mnozí lidé se domnívají, že svou víru mohou založit na pocitech. Problémem však je, že když jim opadnou pocity, strhnou s sebou i jejich víru! Křesťanská víra je založena na mnohem pevnějších základech, než jsou pocity. Je postavena na díle Ježíše Krista, které vykonal skrze svůj život, smrt na kříži a vzkříšení z mrtvých. O těchto historických skutečnostech vydává svědectví Bible. Díky ní si můžete být svou nově nalezenou vírou jistí. Čím však Bible vlastně je? Nepojednává o tom, jak o Bohu smýšlejí lidé, ale o tom, jak Bůh smýšlí o nás! Je to Bohem inspirované poselství lidstvu. Proto ji křesťané nazývají ,Slovem Božím’. Bible je knihou, které můžete zcela důvěřovat, že vám o Bohu i o vás samotných říká pravdu. Jak potvrdil Ježíš: “Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou” (Matouš 24:35). Pocity přijdou a odejdou, avšak to, že jsme zachránění a přijati Bohem, víme proto, že se o tom můžeme dočíst v Bibli.

Zaslíbení, na která se můžete spolehnout

Zde je několik zaslíbení, která dal Bůh v Bibli těm, kdo se k němu obrátí. Jestliže jste Boha požádali o odpuštění

svých hříchů a o dar nového života, pak si buďte jistí tím, že tato zaslíbení se vztahují právě na vás.

• Jak mohu vědět, že mě Bůh slyší?

“Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem” (Jeremjáš 29:12-13).

• Je pravda, že mě Bůh miluje?

“Jsem totiž přesvědčen, že smrt ani život, andělé, vrchnosti ani mocnosti, věci přítomné ani budoucí, výšina ani hlubina ani žádné jiné stvoření nás nebude moci oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu” (Římanům 8:38-39).

• Mohu si být jistý tím, že Bůh je se mnou?

Ježíš řekl: “Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven” (Jan 6:37). Bůh prohlásil: “Nikdy tě nenechám ani neopustím” (Židům 13:5).

 Je mi skutečně odpuštěno?

“Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti” (1. Janův 1:8-9).

• Mohu mít úplnou jistotu, že mám věčný život?

Ježíš zdůraznil: “Amen, amen [zcela nepochybně], říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života” (Jan 5:24).

Jistý profesor teologie byl jednou během rozhovoru s novinářem dotázán, jak by se dala shrnout křesťanská víra. Tazatel očekával, že dostane dlouhou komplexní odpověď. Profesor se na chvilku zamyslel a pak odpověděl úplně jednoduše, citací dětské písničky: “Má Pán Ježíš, má mě rád, říká Písmo nastokrát.” Toto je nepochybně pravým srdcem křesťanské víry. O tom, že jsme milováni a přijati Bohem, víme z Bible, Božího Slova, které nás v tom utvrzuje.

Váš rodný list

Ježíš mluvil o tom, že když se někdo stane křesťanem a vstoupí do Božího království, tak se narodí znovu. Prohlásil: “Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království” (Jan 3:3). Po vašem narození obdrželi vaši rodiče rodný list. Dodnes ho používáte ke své identifikaci. Rodný list potvrzuje, kdo jste. Vy skutečně jste tím, kým jste, a to bez ohledu na to, jaké ohledně toho máte momentální pocity. I kdybyste utrpěli ztrátu paměti, vaše totožnost by zůstala beze změny. Váš rodný list jasně doloží, kým jste, a ukončí veškerou diskusi na toto téma. Stejně tak je tomu s námi a Biblí. Poté, co jste přijali Ježíše Krista do svého života, jste se narodili do rodiny Boží. Vaším rodným listem je Bible. Je důkazem toho, kým jste, i kdybyste se někdy jako křesťan necítili – nebo na to dokonce zapomněli! Bibli můžeme plně důvěřovat jako svému rodnému listu, který dokládá naše znovuzrození, úplně stejně jako věříme našemu prvnímu rodnému listu.

Apoštol Jan to řekl s velkou smělostí: “Milovaní, teď jsme Boží děti” (1. Janův 3:2). A připomeňme si znovu i následující Ježíšův výrok: “Amen, amen [zcela nepochybně], říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života” (Jan 5:24).

To jsou mocná slova! Říkají nám, že když jste činili pokání a přijali Ježíše, máte věčný život a již jste přešli na druhý břeh ze smrti do života. A na tom se dá stavět!

Životní cesta

Bůh nám dal své slovo, Bibli, abychom ho mohli lépe poznávat a růst ve víře. Když ho začnete pravidelně číst, brzy objevíte jeho krásu a stane se vám životní cestou. Stále ještě můžete mít ohledně své nové víry pochybnosti. Je to všechno skutečně pravda? Zachránil mě Bůh doopravdy z hříchu? Bible nás varuje před Satanem, jehož nazývá otcem lži (Jan 8:44). Ten je v této hře opravdovým mistrem. Jeden den si budete svou vírou neochvějně jistí a hned další den vás opanují pochyby. Vaše víra může být zkoušena. Co v takové situaci dělat? Odpověď je jednoduchá: jít do Božího Slova. Najít si verš, jakým je například Jan 5:24, a znovu a znovu si ho pročítat! Modlete se

nad tímto veršem a požádejte Boha, aby vám ho vyryl do srdce. Pamatujte: Bible je vaším rodným listem.

Bůh vás nazývá svým dítětem a prohlašuje, že máte věčný život – a Jeho Slovo je pravdivé. Jsou to zaslíbení, na kterých můžete postavit celý svůj život. Při četbě Bible objevíte ještě mnoho dalších Božích zaslíbení. Pomohou vám k tomu, abyste byli ve své víře pevně zakořeněni.

Svědek č. 2: Duch Boží

Druhým zdrojem jistoty o tom, co pro vás Bůh vykonal, je práce Ducha svatého ve vašem životě. Poté, co

se člověk stane křesťanem, Bůh do jeho života vstoupí skrze Ducha svatého. Kdo je Duch svatý? Křesťané jsou přesvědčeni o tom, že Bůh je mnohem větší, než jsme my a nachází se tedy na zcela jiné úrovni bytí. Proto křesťané mluví o třech osobách jediného Boha – o Otci, Synu a Duchu svatém. Víra v Boha jako trojici je více než jen zaprášenou starou teorií. Dává nám na vědomí, že Bůh Bible je mnohem mocnější a slavnější, než si dokážeme pomyslet nebo představit: “Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu buď čest a sláva

na věky věků! Amen” (1. Timoteovi 1:17).

Boží děti

Duch svatý je osoba, která nám zprostředkovává kontakt s Bohem. Přináší Boží přítomnost, lásku a moc do našich životů. Dává nám sílu žít tak, jak žil Kristus, a dodává nám ohledně naší víry onu potřebnou míru vnitřní jistoty.

Bible praví: “Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti” (Římanům 8:16). Všimněte si, že zde Bible používá slovo “duch” celkem dvakrát – jednou začíná velkým písmenem a týká se Božího Ducha a podruhé začíná malým písmenem a hovoří o našem duchu lidském. Znamená to, že Boží Duch nám dosvědčuje – našemu srdci hluboko uvnitř nás – že skutečně jsme dětmi Božími. Jako Boží děti můžeme k Bohu přistupovat jako ke svému otci. Mnozí měli špatné zkušenosti se svými pozemskými otci. Bůh je však otcem, jenž odpovídá těm nejlepším představám – je milující, trpělivý, ochotný nám naslouchat i odpovídat, a když je to potřeba, dokáže být i pevný.

Zopakujme si tedy, že je to Duch, kdo nás uschopňuje, abychom k Bohu dokázali přistupovat jako ke svému otci: “Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!” (Římanům 8:15). Duch Boží ve vás bude pracovat a celý váš život se změní – způsob jakým se chováte, přemýšlíte i cítíte. V příštích několika měsících začnete růst jako křesťan a učit se přistupovat k Bohu na modlitbách. Získáte osobní zkušenosti s tím, jak se pro vás zaslíbení Bible stanou zcela reálná.

Tajemník trojice

Kdosi jednou označil Ducha svatého za ,tajemníka trojice’. Jednou z povinností tajemníka bývá informovat

o rozhodnutích výboru každého, koho se dané rozhodnutí týká. Skutečně to práci Ducha svatého dobře ilustruje. Poté, co jste přijali Ježíše Krista do svého života, se Duch svatý dal okamžitě do práce. Bez meškání odeslal doporučený dopis až ke dveřím vašeho srdce. Jeho znění je následující:

Milý(-á) ………………………………………………………………………*

* Jestliže jste do svého života přijali Ježíše Krista, doplňte na volné místo své jméno. Tento dopis je adresovaný právě Vám!

Otec a Syn mě požádali, abych Ti sdělil, že Ti byly odpuštěny Tvé hříchy. Byly zcela vymazány. Stal(a)

ses Božím dítětem. Dále mě poprosili, abych Ti dal na vědomí, že Tvé jméno bylo zapsáno do Beránkovy Knihy života v nebi. Mám Tě povzbudit k tomu, abys vytrvale následoval(a) Ježíše až do samého konce, neboť v nebi na Tebe čeká neporušitelná koruna a slavné dědictví. Závěrem Tě chci povzbudit: buď silný(á) v Pánu a v převaze jeho síly! Jménem trojice Tvůj DUCH SVATÝ

Co se změní?

Stát se křesťanem je záležitostí momentu. Stalo se to ve chvíli, kdy jste svůj život odevzdali Bohu, který vás vysvobodil ze hříchu a smrti. Avšak být křesťanem je práce na celý život. K tomu, aby nás Bůh dokázal proměnit

v takové lidi, jakými nás chce mít, je zapotřebí času! Jste na počátku neuvěřitelné cesty následování Ježíše.

Již jsme si ukázali, jakým způsobem můžete ohledně své nově nalezené víry získat jistotu a jak vám v tom pomohou svědci: Bible a Duch svatý. Co se však konkrétně změní v životě člověka, který se stane křesťanem?

Nový pán

Když jste se stali křesťanem, došlo ke změně vlastnictví vašeho života. Dříve jste byli pánem svého života a dělali jste to, co jste sami uznali za vhodné. Pro mnohé lidi to znamenalo starat se na prvním místě jen o sebe. Nyní však máte nového pána. Dali jste svůj život Ježíši Kristu. A v tom je podstata křesťanského života: Pánem vašeho života je nyní Ježíš, který vás povede. Apoštol Pavel řekl: “Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen” (Římanům 10:9).

Co to znamená v praxi? Je to nový styl života. Znamená to zažívat úplně nový druh úžasné svobody, Kdy poddáváme své životy Bohu a jsme jeho služebníky. Nejsme již nadále otroky hříchu. Na místo toho máme svobodu činit dobro. Jak zaslíbil Ježíš: “Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojně” (Jan 10:10). Vstupujeme do života, který Ježíš nazval “Božím královstvím”. Jednoduše řečeno jde o přijetí vlády Boha, který se stal naším Králem. Ježíš o tomto druhu života hovořil ve svém slavném “Kázání na hoře”, které je zapsané v Matoušově evangeliu v kapitolách 5 až 7.

Máme také dodržovat Desatero přikázání z Exodu 20:1-17. Tato přikázání nejsou v dnešní době příliš populární. Naše společnost je změnila na deset nezávazných návrhů! Tato Bohem daná pravidla však nikdy nebyla ustanovena proto, aby naše životy omezovala a dusila, jak se dnes mnozí domnívají. Jsou obdobou zdravotních varování z cigaretových krabiček – “tento způsob života, vás může zničit”.

Napojeni na Boží moc

Myšlenka života pod Boží vládou vás může poněkud odrazovat. Bible je velmi realistická. Počítá s tím, že není těžké upadnout do pokušení hříchů. Mluví o tomto světě jako o prostředí pro křesťany nepřátelském a jasně hovoří o tom, že máme protivníka: “Buďte střízliví, bděte, neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl” (1. Petrův 5:8). Nemusíme však s hříchem zápasit na vlastní pěst. Duch svatý žije v nás a dává nám sílu ďáblu se vzepřít a všechno zlo překonat. Stačí, abychom ho požádali o pomoc. Zkuste se nad tím zamyslet z následujícího úhlu. Máte domek, do něhož je zavedena elektřina. Dům je kabely napojený na elektrárnu. Jednoho dne dorazíte domů velmi pozdě uprostřed tmavé chladné noci. V tu chvíli se v domě nesvítí a je v něm zima. Vy však

budete naprosto přesně vědět, co máte udělat, aby se to změnilo: zapnete spínač a elektřina začne proudit. V domě se rozsvítí a začne v něm být teplo. Žít z moci Ducha je podobné zapnutí spínače. Vše ostatní je připraveno. Poselství evangelia je podobné rozvodům, které se napojují na elektrárnu – Ježíšův kříž. Kabely pravdy již byly nataženy. Moc je připravena. Když v důvěře dáte svůj život Ježíši a požádáte Boha o sílu, pak jeho zachraňující moc poteče do vás

a dá vám světlo. Důležité je žádat. I kdybyste měli veškeré znalosti ohledně elektřiny a elektrárny, samo o sobě by to

nestačilo a zůstali byste v chladu a tmě. Člověk se může dotýkat zdí jaderné elektrárny a přitom mrznout. Ve chvíli, kdy požádáme Boha, aby nám pomohl žít správně a překonávat pokušení, napojíme se na Boží nevyčerpatelné zdroje.

Jak být zdravým křesťanem

Závěrem se podívejme na několik jednoduchých rad ohledně toho, jak správně růst ve víře. Přemýšlejte nad každou z nich a zkuste si promyslet, jak byste je všechny nejlépe uvedli do praxe.

• Jezte kvalitní stravu skrze četbu Bible, která je Božím poselstvím pro nás.

 Hodně pijte skrze modlitby k Bohu a tím, že Duchu svatému dovolíte, aby vás měnil.

 Cvičte tím, že budete žít pro Boha jako křesťan v současném světě.

• Dýchejte čerstvý vzduch během atmosféry uctívání v církvi.

• Odpočívejte s přáteli ve společnosti Boží rodiny. To nás přivádí zpátky na začátek této knížky – najděte si církev, která vás přivítá v Boží rodině a povzbudí vaší víru. Církev je jediným místem, v němž můžete vstoupit do všeho, co vám Bůh touží dát. Ať vás Bůh bohatě požehná při následování Ježíše. Slovy apoštola Pavla: “Žádám Boha, aby vám podle bohatství své slávy dal, abyste skrze jeho Ducha byli posilněni mocí ve vnitřním člověku, aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srdcích a abyste, zakořeněni a založeni v lásce, mohli se všemi svatými postihnout, jaká je šířka a délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré Boží plnosti.”

(Efezským 3:16-19)

Reinhard Bonnke:

Jedinečné plus

The ultimate Plus Czech

Copyright © E-R Productions 2011

ISBN 978-3-937180-52-6

www.BONNKE.net

Stihnuté z : https://www.evangelizuj.cz/jedinecne-plus/